دوشنبه 27 خرداد 1398 13 شوال 1440 17 ژوئن 2019

شبستر
شبستر
 
 

فرماندار شبستر

بازدید وزیر راه و شهر سازی از جاده صوفیان - سلماس
بازدید وزیر راه و شهر سازی از جاده صوفیان - سلماس
بازدید وزیر راه و شهر سازی از جاده صوفیان - سلماس
بازدید وزیر راه و شهر سازی از جاده صوفیان - سلماس
بازدید وزیر راه و شهر سازی از جاده صوفیان - سلماس
طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون»
طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون»
طرح «بسیج ملی کنترل فشار خون»
کلنگ زنی دو مدرسه خیر ساز
کلنگ زنی دو مدرسه خیر ساز
کلنگ زنی دو مدرسه خیر ساز
کلنگ زنی دو مدرسه خیر ساز
کلنگ زنی دو مدرسه خیر ساز
کلنگ زنی دو مدرسه خیر ساز
کلنگ زنی دو مدرسه خیر ساز
کلنگ زنی دو مدرسه خیر ساز
کلنگ زنی دو مدرسه خیر ساز
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
کلنگ زنی استادیوم 2000 نفری دیزج خلیل
کلنگ زنی استادیوم 2000 نفری دیزج خلیل
کلنگ زنی استادیوم 2000 نفری دیزج خلیل
کلنگ زنی استادیوم 2000 نفری دیزج خلیل
کلنگ زنی استادیوم 2000 نفری دیزج خلیل
کلنگ زنی استادیوم 2000 نفری دیزج خلیل
کلنگ زنی استادیوم 2000 نفری دیزج خلیل
کلنگ زنی استادیوم 2000 نفری دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل
رهپیمایی روز جهانی قدس
رهپیمایی روز جهانی قدس
رهپیمایی روز جهانی قدس
رهپیمایی روز جهانی قدس
بازدید از محل دفن زباله های شبستر
بازدید از محل دفن زباله های شبستر
بازدید از محل دفن زباله های شبستر
بازدید از محل دفن زباله های شبستر
بازدید از محل دفن زباله های شبستر

معرفی شهرستان شبستر

فراخوان و اطلاعیه ها

افتتاح مجتمع فرهنگی دیزج خلیل شبستر