پنجشنبه 25 مهر 1398 17 صفر 1441 17 اکتبر 2019

شبستر
شبستر
 
 

فرماندار شبستر

تجلیل از امیر حسین دهقان زاده دارنده نقره المپیاد جغرافی
تجلیل از امیر حسین دهقان زاده دارنده نقره المپیاد جغرافی
تجلیل از امیر حسین دهقان زاده دارنده نقره المپیاد جغرافی
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان شبستر
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان شبستر
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان شبستر
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان شبستر
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
بازدید مهندس مستفید از بانک ملی مرکزی شبستر
بازدید مهندس مستفید از بانک ملی مرکزی شبستر
بازدید مهندس مستفید از بانک ملی مرکزی شبستر
برگزاری جلسه مدیریت پسماند شهرستان
برگزاری جلسه مدیریت پسماند شهرستان
آخرین اخبار

معرفی شهرستان شبستر