يکشنبه 6 مهر 1399 09 صفر 1442 27 سپتامبر 2020

شبستر
شبستر
 
 

فرماندار شبستر

بازدید از باغ 200 هکتاری
بازدید از باغ 200 هکتاری
بازدید از باغ 200 هکتاری
بازدید از باغ 200 هکتاری
بازدید از باغ 200 هکتاری
بازدید از باغ 200 هکتاری
بازدید از باغ 200 هکتاری
بازدید از باغ 200 هکتاری
بازدید از باغ 200 هکتاری
غبار روبی مزار شهدا
غبار روبی مزار شهدا
غبار روبی مزار شهدا
غبار روبی مزار شهدا
غبار روبی مزار شهدا
غبار روبی مزار شهدا
غبار روبی مزار شهدا
غبار روبی مزار شهدا
ستادکرونا 1مهر 99
ستادکرونا 1مهر 99
ستادکرونا 1مهر 99
آخرین اخبار

معرفی شهرستان شبستر