پنجشنبه 25 مهر 1398 17 صفر 1441 17 اکتبر 2019
 تماس با ما
                               شماره تماس با فرمانداری : 42422011 
 
سمت و نام و نام خانوادگی تلفن داخلی
42422011
تلفن مستقیم      
دفتر فرمانداری- علیرضا پاشایی 5757 42422700
دفتر معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی 5760 42425205
   
حراست - عبداله روایی 5739 42429845
امور سیاسی و امنیتی - داود ایمانی 5735 42422812
رسیدگی به شکایات - یارانه ها - اقدم ساعی 5736 42420391
امور اداری و مالی - عباس آریامند 5737 42430714
امور اجتماعی و فرهنگی - حمید رضا سلمانیان 5728 42430711
امور شهری و روستایی و شوراها - احد کریمی پور 5747 42430712
امور اقتصادی - اکبر قلی پور 5718 42428282
امور کشاورزی و منابع طبیعی - رضا صابونچی 5721 42430713
فناوری اطلاعات - محمد بیگ 5723 42430800
مسئول دبیرخانه - نصرت اله هادی بگلوئی 5743 42430710
فکس   42430929