پرتال استانداری آذربایجان شرقی
 تماس با ما
                               شماره تماس با فرمانداری : 42422011 
 
سمت و نام و نام خانوادگی تلفن داخلی
42422011
تلفن مستقیم      
دفتر فرمانداری- علیرضا پاشایی 5757 42422700
معاون سیاسی امنیتی اجتماعی 5733  
دفتر معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی 5760 42425205
   
حراست - قلی پور 5739 42429845
امور مالی اداری 5735 42430714
امور سیاسی و انتخابات - یارانه ها-  - اقدم ساعی 5736 42420391
- 5737 42430714
امور اجتماعی و فرهنگی - حمید رضا سلمانیان 5735 42422812
امور شهری و روستایی و شوراها - احد کریمی پور 5747 42430712
امور اقتصادی -  داود ایمانی 5718 42428282
امور کشاورزی و منابع طبیعی - بازرسی و شکایات- رضا صابونچی 5721 42430713
فناوری اطلاعات -  5723 42430800
مسئول دبیرخانه - نصرت اله هادی بگلوئی 5743 42430710
فکس   42430929