شنبه 23 آذر 1398 16 ربيع الثاني 1441 14 دسامبر 2019
 معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

سمت: معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شبسترنام و نام خانوادگی: حسین عبداللهی