پنجشنبه 25 مهر 1398 17 صفر 1441 17 اکتبر 2019
 معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

سمت: معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شبسترنام و نام خانوادگی: حسین عبداللهی