پرتال استانداری آذربایجان شرقی
گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  0
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  0
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  0
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  0
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  تجلیل معلمان بازنشسته و نمونه منتخب استانی منطقه شبستر
  0