پرتال استانداری آذربایجان شرقی
گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  0
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  0
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  0
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  0
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  بازدید خادمی معاون وزیر راه وشهرسازی به همراه فرماندار شهرستان شبستر از جاده شبستر کوزه کنان
  0