پرتال استانداری آذربایجان شرقی
گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  0
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  0
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  0
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه ویژه اعضای منتخبین شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شبستر
  0