پرتال استانداری آذربایجان شرقی
گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  0
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  0
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  0
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  0
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  تجلیل از قهرمانان، پیشکسوتان و هیئت های ورزشی شهرستان شبستر مهر 1400
  0