پرتال استانداری آذربایجان شرقی
گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  0
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  0
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  0
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  بازدید فرماندار شبستر به همراه معاون سیاسی از کتابخانه عمومی به مناسبت هفته کتاب
  0