شنبه 23 آذر 1398 16 ربيع الثاني 1441 14 دسامبر 2019

شبستر
شبستر
 
 

فرماندار شبستر

بازدید فرماندار از اداراه استاندارد شبستر
بازدید فرماندار از اداراه استاندارد شبستر
بازدید فرماندار از اداراه استاندارد شبستر
افتتاح مدرسه دکتر محمدحسین یوسفی در شهر تسوج
افتتاح مدرسه دکتر محمدحسین یوسفی در شهر تسوج
افتتاح مدرسه دکتر محمدحسین یوسفی در شهر تسوج
بازدید مهندس مستفید روند اجرایی پروژه زیرگذر شندآباد
بازدید مهندس مستفید روند اجرایی پروژه زیرگذر شندآباد
بازدید مهندس مستفید روند اجرایی پروژه زیرگذر شندآباد
تجلیل از امیر حسین دهقان زاده دارنده نقره المپیاد جغرافی
تجلیل از امیر حسین دهقان زاده دارنده نقره المپیاد جغرافی
تجلیل از امیر حسین دهقان زاده دارنده نقره المپیاد جغرافی
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان شبستر
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان شبستر
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان شبستر
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح شهرستان شبستر
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
زنگ مهر در مدرسه نمونه دولتی شفائی شندآباد
آخرین اخبار


. 

معرفی شهرستان شبستر